Книги

Доставка 3 лв.
Безплатна доставка

за поръчка над 40 лв.!

тел. 0885334625

skype Elixiria.bg

Общи правила

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
 
за ползване на услугите на Онлайн книжарница
 
 
 
Общи разпоредби
 
Ползването на услугите в сайта е достъпно само за регистрирани потребители. Регистрирайки се в сайта вие заявявате, че приемате и се задължавате да спазвате изложените по-долу общи условия. Фирмата има правото по всяко време едностранно без предварително известие да променя съдържанието на общите условия, като актуална тяхна версия можете да намерите винаги на адрес http://elixiria.bg/content/3-obshti-pravila Всеки един регистриран потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на онлайн магазина.
 
 
 
Условия за регистрация
 
Потребителят се задължава да предостави пълни и верни данни в регистрационната форма, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. В случай че Потребителят предостави неверни данни или не актуализира своевременно настъпилите промени, Elixiria.bg има право без предизвестие да прекрати достъпа до профила на Потребителя.
 
 
 
Защита на личните данни.
 
Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на "Благоговение" ООД при ползване от него на Онлайн книжарницата, както и на поправка на тези Лични данни.
 
Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от "Благоговение" ООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на "Благоговение" ООД.
 
Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на Еlixiria.bg, след като извърши процеса на регистрация.
 
"Благоговение" ООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.
 
 
 
Цени
 
"Благоговение" ООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на Онлайн книжарница, "Благоговение" ООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
 
 
 
Доставка
 
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. "Благоговение" ООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
 
"Благоговение" ООД си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя цената, срока, както и  начина на доставка.
 
Условията и цените за доставка, включително безплатната доставка за поръчки над 40 лв. важат само за територията на Република България. За доставки в чужбина сроковете и цените ще се уговарят допълнително с Потребителите.
 
 
 
Предаване на стоката
 
Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, намиращо се на адреса на доставката, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице подписват придружаващите я документи. В случай че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Elixiria.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
 
Право на отказ
 
Потребителят има право да откаже да получи заявената за покупка стока, когато:
 
- доставената стока явно не съответства на поръчаната от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 
- при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;
 
- цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;
 
При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Потребителя може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
 
Потребителя има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай Потребителя трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента – по сметка в 30 дневен законоустановен ред.
 
 
 
Други условия
 
Elixiria.bg не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и др.
 
Elixiria.bg не носи отговорност за претърпени вреди и/или пропуснати ползи в следствие употребата на сайта.
 
С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Elixiria.bg.
 
За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 
 
 
За контакт:
 
Съгласно чл.4 от Закон за електронната търговия
 
 

Търговец: "Благоговение" ООД

ЕИК: 203090599

Адрес на регистрация: Варна,  ж.к. "Младост", бл. 109, вх.3, ет.1, ап. 43

Адрес на дейността: Варна, ул. "Хаджи Димитър" 41

Телефон: 0885334625

Е-майл: elixiria.bg@gmail.com